ســيـگــــــــار

ديـشـبــــــــــــ بــه ســيـگــــــــار گفتم

خــــــــوش بـحــالـتـــــــــ  تو از من خوش بخت تري

 گفت: چـــــــــــرا ؟

گفتم: تـــــــو آتش بر سر داري و مــن بــر دل

تو باهر پـــــــکــي که بهت ميزنند  خـــــــــاکــسـتـــر ميشي

 . . . و من با هر خــــــــــــاطـره اي که يـــــاد ميارم آتــــيـش ميگيرم

تو دود ميشي و يه بويي ازت تو هــوا ميمونه

اما من زير خـــــــــاک ميرم و عـطـــرمـم باهام چال ميشه

 . . . تو تــــــمـوم ميشي يه فـيــلـتـــر ازت بـاقي ميمونه

 . . . و از مـــنـــــــــــــــــ هــــيچـــــــــــــــــ

! ديدم ديگه بـويـي ازش نمياد

سرمو چرخوندم ديدم خــــــــامــوش شده

گفتم: اينم آخـــــــــريش که تو با دو پـــکـــ به انـتـهــا ميرسي

!!! و من ســـــــالــهـاستــــــــــ که هنوز نـــرســيـــدم

 . . . نــــــــــــــــــرســــــــيدم

 

برچسب ها: ميمونه
زمان: 2015-07-26 02:59:29

مترسک

مترسک ناز می کند
کلاغ ها فریاد می زنند
و من سکوت می کنم....
این مزرعه ی زندگی من است
خشک و بی نشان

برچسب ها:
زمان: 2015-07-26 02:59:30

بد بخت

از دنیا پرسیدم بد بخت تر از من کسی هست؟
سرشو انداخت پایین.......

برچسب ها:
زمان: 2015-07-26 02:59:30

زنده ام

زنده ام نه ازجانی که مانده ، از استخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند !
برچسب ها:
زمان: 2015-07-26 02:59:30

درد

گاهی اونقدر خسته میشویم که خستگیمون در نمیشه ، “درد” میشه !

برچسب ها:
زمان: 2015-07-26 02:59:30

مشکل از خود ماست !

مشکل از خود ماست !
واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره،
دو کیلومتر پیاده می ریم . . .

برچسب ها:
زمان: 2015-07-26 02:59:30

بگویید

بگویید روی سنگ قبرم بنویسند :

                                                 اگر تنها نبود ، شاید اینجا قبری نبود …
برچسب ها:
زمان: 2015-07-26 02:59:30

گرچه

گرچه ای دوست غروردلت احساس مرا درک نکرد

آفرین بر غم عشقت که تا پایان راه مرا ترک نکرد

برچسب ها:
زمان: 2015-07-26 02:59:30

روز دخمله

روز همه  لاک صورتیا

آجیای گلم مبارک ک ک ک ک

برچسب ها:
زمان: 2018-08-16 16:30:02

تو اما باش!

یکی رفت و ... 

یکی موند و ...

یکی از غصه هاش خوند و ...

یکی برد و ...

یکی باخت و ...

یکی با قسمتش ساخت و ...

یکی رنجید ...

یکی بخشید ...

یکی از آبروش ترسید ...

یکی بد شد ...

یکی رد شد ...

یکی پابند مقصد شد ... 

تو اما باش!

خدا اینجاست ...!

          تو قلب ماست ...!

 

 

 

برچسب ها:
زمان: 2018-08-16 16:30:02